LOVE FOR CIRKUSFORENINGEN CIRKUS FLIK-FLAK

§ 1: Forenings navn
Forenings navn er: Odense Børnecirkus ”Cirkus Flik-Flak” som har hjemsted i Odense.
                                

Foreningen er medlem af DGI og Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening (DUBAL)

§ 2: Formål
Foreningens formål er igennem cirkusaktiviteter at give børn og unge positive oplevelser og derigennem hjælpe/styrke dem i deres fritid.

§ 3: Medlemmer
Som aktiv medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og respektere formålsparagraffen. Betalt kontingent er at betragte, som gyldigt medlemskab.

§ 4: Generalforsamlingen
Generalforsamling er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest d. 31. marts. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.
Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge, før generalforsamlingen.

Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:


1.  Valg af dirigent

2.  Beretning:
   a. Formanden fremlægger beretning om arbejdet i det forløbne år.


3.  Økonomi:
 a. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.


                      b. Budgetorientering for kommende år.

4.  Indkomne forslag


5.  Valg af bestyrelse og evt. suppleanter

6.  Valg af revisor og evt. revisor suppleant


7.  Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår


8.  EventueltStemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance. Medlemmer kan vælge at lade sig repræsentere af forældre. 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer (§8) afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Afstemning sker ved almindelig håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning.
Interne revisorer vælges for 2 år og afgår efter tur således en afgår lige år og en ulige år.

§ 5: Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender motiveret krav herom.

§ 6: Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af og blandt de stemmeberettigede.


De af foreningen valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og afgår efter tur, således at 3 medlemmer afgår lige år og 4 medlemmer ulige år. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Det tilstræbes at mindst halvdelen af bestyrelsen er under 30 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med 1 medlem, som vil være på valg ved førstkommende generalforsamling.  Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen, er dette tilfældet skal vedkommende godkendes på hver generalforsamling.

Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud.

Bestyrelsen fastlægger selv sin dagsorden, dog skal der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.
Der laves referat fra alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7: Regnskab og tegningsret
Reviserpåtegnet årsregnskab (1.januar til 31.december) underskrives af den samlede bestyrelse og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Godkendelse sker ved simpel stemmeflerhed. Foreningen tegnes af formanden eller to andre medlemmer i bestyrelsen.


§ 8: Retlige forpligtelser

Til retligt at forpligte foreningen kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer samt formand og kasserer.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningsbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§ 9: Vedtægtsændringer
Ændringer af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling.

§ 10: Forening opløsning
I tilfælde af foreningen ”Cirkus Flik-Flak´s” opløsning skal eventuelle midler overdrages til anden børne/ungdomsforening i Odense. Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der med 4 ugers varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, dog skal der opnås 2/3 majoritet for forslaget.

Ovennævnte love er godkendt på den stiftende generalforsamling d. 14. August 1995.   Ændret d. 26/2-2008 samt ændret igen på generalforsamlingen d. 23/02-2019.

Cirkusuge
Nyt telt
julemarked
Instruktør besøg