LOVE FOR CIRKUSFORENINGEN CIRKUS FLIK-FLAK

§ 1: Forenings navn
Forenings navn er: Odense Børnecirkus ”Cirkus Flik-Flak” som har hjemsted i Odense.


§ 2: Formål
Foreningens formål er igennem cirkusaktiviteter at give børn og unge positive oplevelser og derigennem hjælpe/styrke dem i deres fritid.

§ 3: Medlemmer
Som aktiv medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og respektere formålsparagraffen.

§ 4: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest d. 31. marts. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.
Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge, før generalforsamlingen..
Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:


1.  Valg af dirigent


2.  Beretning:
   a. Formanden fremlægger beretning om arbejdet i det forløbne år.


3.  Økonomi:
    a. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   

                      b. Budgetorientering for kommende år.


4.  Indkomne forslag


5.  Valg
 af bestyrelse og evt. suppleanter


6.  Valg af revisor og evt. revisor suppleant


7.  Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår


8.  EventueltStemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer der ikke er i kontingent restance (evt. repræsenteret af forældre).

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer (§8) afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Afstemning sker ved almindelig håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning.
Interne revisorer vælges for 2 år og afgår efter tur således en afgår lige år og en ulige år.


§ 5: Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender motiveret krav herom.

§ 6: Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 7 over 18 år vælges af og blandt de stemmeberettigede.
Det 8.-9. medlem vælges blandt brugerne. (på valg hvert år)


De af foreningen valgte medlemmer over 18 år vælges for 2 år ad gangen, og afgår efter tur, således at 3 medlemmer afgår lige år og 4 medlemmer ulige år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med 1 medlem, som vil være på valg ved førstkommende generalforsamling.Bestyrelsen fastlægger selv sin dagsorden, dog skal der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.


§ 7: Regnskab og tegningsret
Reviserpåtegnet årsregnskab (1.januar til 31.december) underskrives af den samlede bestyrelse og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Godkendelse sker ved simpel stemmeflerhed.

 Foreningen tegnes af formanden eller to andre medlemmer i bestyrelsen.


§ 8: Vedtægtsændringer
Ændringer af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling.

§ 9: Forening opløsning
I tilfælde af foreningen ”Cirkus Flik-Flak´s” opløsning skal eventuelle midler overdrages til anden børne/ungdomsforening i Odense.Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der med 4 ugers varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, dog skal der opnås 2/3 majoritet for forslaget.

Ovennævnte love er godkendt på den stiftende generalforsamling d. 14. August 1995. De er senste ændret på generalforsamlingen den 26/02-2008.